Chúc mừng John!
Bạn đã đăng ký thành công!

Mã đơn hàng của bạn là: #0 và một email được gửi đến john.doe@example.com

Vui lòng thanh toán theo thông tin dưới đây: