Bài 3: Tìm kiếm ý tưởng ở đâu: trending, insight, daily job